ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

1. Gegevens organisatie

 • Naam organisatie: Het Goede Boek
 • Juridisch statuut: vzw
 • Maatschappelijke zetel: Romboutstraat 7, 1932 Zaventem
 • Ondernemingsnummer: 0413.847.431
 • Telefoonnummer en emailadres : 02-2413015 fa@hetgoedeboek.be
 • Omschrijving sociale doelstelling:
 • 1. De kennis van het evangelie en de daaruit voortvloeiende christelijke levensvisie te verspreiden, door het geschreven en gesproken of gezongen woord, in al zijn vormen onder de aandacht of binnen het bereik te brengen van zoveel mogelijk mensen.
 • 2. Zij wil de verspreiding van christelijk georiënteerde literatuur en de lezing daarvan bevorderen en stimuleren door christelijke literatuur te drukken, uit te geven, te verkopen, uit te lenen of te schenken en door andere vormen van dienstverlening te verrichten.

2. Verzekeringen

 • De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. De organisatie heeft een verzekering afgesloten die lichamelijke schade denkt die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit alsook rechtsbijstand
 • Naam verzekeringsmaatschappij: KBC – polis vrijwilligersorganisaties
 • Polis nummer: B1/28.964.934

3. Onkostenvergoedingen:

 • De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd.

4. Geheimhoudingsplicht

 • De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.
 • Art. 458 SW: Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

5. Aansprakelijkheid

 • De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.