Voor de andere boekhandel naar... Het Goede Boek

Algemene voorwaarden van Het Goede Boek vzw

1.          Algemeen

1.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Goede Boek. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Het Goede Boek. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2.        Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het Goede Boek behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3.        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Goede Boek erkend.

1.4.        Het Goede Boek garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.            Levering

2.1.        Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de verkoop op afstand zal Het Goede Boek bestellingen tenminste binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien de bestelling niet meer, of slechts gedeeltelijk voorradig is, totaal niet meer leverbaar is, of indien er vertraging optreedt om een andere reden, ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dit geval heeft de koper ook het recht de bestelling zonder kosten of ingebrekestelling te annuleren.

2.3.        Aan de leveringsplicht van Het Goede Boek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Het Goede Boek geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4.        Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.            Prijzen

3.1.        Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de uitgever tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2.        Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Producten worden niet tegen een foutieve prijs geleverd.

3.3.        Alle prijzen in de webshop zijn in EURO's en inclusief BTW.

3.4.        Prijzen en aanbiedingen in de webshop kunnen verschillen van prijzen en aanbiedingen in onze winkels. Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

4.            Zichttermijn / herroepingsrecht / klachten

4.1.        De koper heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Het Goede Boek heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2 De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk of via e-mail (webshop@hetgoedeboek.be) melding te maken bij Het Goede Boek.

4.3 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

4.4 De terugzending geschiedt aan een van onze winkels of kan in een van onze winkels worden binnengebracht met het origineel van de factuur, orderbon en het ingevulde retourformulier.

4.5 De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.6 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Van multimediaproducten (zoals cd's en dvd's) mag de plastic verzegeling niet verbroken zijn. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op terugzending en is de koop een feit.

4.7 Met inachtneming van wat is bepaald in  lid 4.1 tot en met 4.6, draagt Het Goede Boek er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending de terugbetaling wordt uitgevoerd.  Wordt de volledige bestelling geretourneerd dan worden ook de verzendkosten terugbetaald.

4.8.        Indien u een klacht of een opmerking heeft kunt u een mail sturen aan: webshop@hetgoedeboek.be. Wij zullen dan binnen de 5 werkdagen reageren (werkdagen zijn de openingsdagen van onze winkels dinsdag t/m zaterdag)

5.           Gegevensbeheer

5.1.        Indien u een bestelling plaatst bij Het Goede Boek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Het Goede Boek. Het Goede Boek houdt zich aan de privacywet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2.        Het Goede Boek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3.        Het Goede Boek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Indien u deze mails niet meer wenst te ontvangen, stuurt u een verzoek tot uitschijven naar de verzender van deze mailing.

6.            Aanbiedingen

6.1.        Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2.        Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper behoudt Het Goede Boek zich het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3.        Mondelinge toezeggingen verbinden Het Goede Boek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4   Aanbiedingen van het Goede Boek zijn tijdsgebonden en niet automatisch van toepassing op nabestellingen.

6.5.        Het Goede Boek kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.            Overeenkomst

7.1.        Een overeenkomst tussen Het Goede Boek en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Het Goede Boek op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2.        Het Goede Boek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.            Afbeeldingen en specificaties

8.1.        Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Het Goede Boek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.            Overmacht

9.1.        Het Goede Boek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2.        Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Het Goede Boek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3.        Het Goede Boek behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Het Goede Boek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4.        Indien Het Goede Boek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke bestelling

10.          Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1.      Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

10.2.      Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Het Goede Boek en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Brussel.

Onze adresgegevens:

Het Goede Boek vzw

Lambermontlaan 158

1030 Brussel

België

webshop@hetgoedeboek.be

Ondernemingsnummer 0413.847.431 / BTW nummer: BE0413.847.431

 

 

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt op 10 april 2018

Voor een goede werking verzamelt Het Goede Boek vzw bepaalde persoonsgegevens. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt in deze verklaring o.a. uitgelegd wat de wettelijke basis hiervoor is, welke gegevens dit zijn en waarvoor deze verzameld worden. Ook wordt uitgelegd wat uw rechten zijn

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Het Goede Boek vzw verwerkt persoonsgegeven op grond van punt a en b van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Dit houdt in dat wij uw gegevens hebben verwerkt omdat u ze ons verstrekt heeft bij een verkoop of bestelling en/of om u promoties te mogen toesturen.

Welke gegevens we verzamelen

Via de webshop

  • Persoonlijke contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Inloggegevens, indien u een account aanmaakt om een bestelling te plaatsen (gebruikersnaam en wachtwoord)

Via de winkels

  • Persoonlijke contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)

Waarvoor wij uw gegevens verzamelen en hoe deze gebruikt worden

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u deze verstrekt heeft. Dit kan een of meerdere van onderstaande doeleinden zijn:

  • Bestellingen: om uw bestelling correct te verwerken en u te informeren over de status van uw bestelling;
  • Promotie: om u promoties toe te sturen, indien u zich hiervoor ingeschreven heeft;
  • Informatie: om u informatie toe te sturen, bijvoorbeeld een uitzonderlijke sluiting van een van onze winkels;

Delen van gegevens

Uw gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven.

Ter uitzondering kan het gebeuren dat het delen van uw gegevens nodig is voor de correcte verwerking van een bestelling (bijvoorbeeld een adresverduidelijking doorgeven aan een transporteur).

Indien een wettelijke procedure vereist dat wij uw gegevens te delen met de overheid, dan zijn wij verplicht hieraan mee te werken.

Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden bewaard in een omgeving die alleen toegankelijk is voor werknemers en vrijwilligers.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft.

Uw rechten

U heeft het recht om zich uit te schrijven voor promoties.
U heeft het recht om te vragen onjuistheden in uw gegevens te verbeteren.
U heeft het recht te vragen welke gegevens over u worden bijgehouden.
U heeft recht op toegang tot uw gegevens, of om een export in elektronische vorm hiervan te ontvangen.
U heeft het recht om te vragen uw gegevens te wissen. Merk hierbij op dat wegens financiële wetgeving wij mogelijk niet alles kunnen wissen (bijvoorbeeld een adres op een factuur waarvan een kopie door ons moet worden bewaard).

Neem hiervoor contact op met de winkel die uw gegevens verwerkt heeft (contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring).

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met een van onze winkels (contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring).

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is verwerkt, dan kunt u terecht bij de Commisie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
02 274 48 00 commission@privacycommission.be

Wie zijn wij

Het Goede Boek vzw
Lambermontlaan 158
1030 Brussel
BTW BE 0413.847.431
www.hetgoedeboek.be

met volgende vestigingen:

Genk, Vennestraat 345
089 30 58 86 genk@hetgoedeboek.be

Zwijnaarde (Gent), Grotesteenweg-Noord 15
09 220 17 02 gent@hetgoedeboek.be

Kortrijk, Meensestraat 79
056 35 78 99 kortrijk@hetgoedeboek.be

Heverlee (Leuven), Tervuursesteenweg 192
016 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be